Katze (Katt) und Maus (Muus) 213. bis 224.

213. Man nich so ängstlich, säd’ de kater to ’n katteeker, donn fohrt he mit em to boen.
Vgl. Nr. 162 und 236. Aus Lübtheen.

214. Jeder na sien moeg', säd' de katt, un leep mit 'n papagei to boen. Laupin.


215. a. Hoochup to ’n leewen gott, säd' de katt, donn steech se mitn bookfinken na'n boen rup. Vgl. Nr. 252. Redefin.

215. b. Maak di farig, ik gah hooch, hadd de kater to 't küken secht. Arbeiter in Waren.

215. c. Nu geit de reis’ los, säd' de muus, dor leep de katt mit ehr to boen (to balken). Mehrfach.

216. Kiek, säd’ de katt, dor keek s’ in 'n pott. Aus Rostock.

217. Wenn ’n 't man ihrst gewohnt is, säd' de katt, as mit ehr de backaben utwischt würd. Aus Hof-Körkwitz.

218. Alle dag' wat nig's, secht de katt, un verbrennt sik de tung’ (näs’) an de heete melk. Vielfach.

219. Is all een gang, secht de kater, un nimmt twee würst mit eens.
Vgl. Nr. 151. Neustrelitz.

220. Bäter gewiss as ungewiss, säd’ de katt, donn steech se in 't emmer un sööp de melk ut. Aus Pritzier.

221. a. Ik sitt ganz goot, säd' de katt, donn seet se up 't speck.
Schiller Heft III S. 6.

221. b. Hier sitt ik goot, hadd de rott secht, hadd baben up 't speck säten. Waren.

222. Dat brüden geh um, säd' de muus, un freet de katt de melk ut. Waren.

223. Dat mahl is bitter, säd' de muus, as se satt wier. Bocksee.

224. Machst ok spedk, säd' de muus, as se bi de wurst wier. Dassow.
Hausmäuse

Hausmäuse

Hauskatze

Hauskatze

Die Hausmaus (Mus Musculos)

Die Hausmaus (Mus Musculos)

Die gemeine Feldmaus (Arvicola arvalis)

Die gemeine Feldmaus (Arvicola arvalis)

alle Kapitel sehen