Fuchs (Voss) 128. bis 182.d.

128. Is mann oewergang, säd’ de voss, dor tröcken se em dat fell oewer de uhren. Allgemein.

129. Adschüüs, säd’ de voss to sien jungen, up de Leipziger mess sehn wi uns wedder. Aus Rookhorst.


130. Dit is't letzt, säd' de voss, donn hadd he't hart utspi’t.
Neu-Brenz.

131. a. Dee is mi ok all to heet wäst, säd' de voss, dor schööt em de Jäger den swanz af. Tagelöhnerfrau in Gülzow.

131. b. Dat 's mi nich leed, säd’ de voss, as de Jäger em den swanz afschaten hadd, in 'n sommer is dat ding mi allemal to warm. Züsow.

132. Alles ünner water, säd’ de voss, dor sweet't he vör angst.
Mehrfach.

133. Dee spass is nich to'n lachen, hadd de voss secht, as he mit de beiden been in't isen säten hadd. Alter Fuhrmann in Waren.

134. Wer lang hett, lett lang hängen, säd' de voss, donn keem he mit 'n steert in 't isen. Laupin.

135. Wo man singt, da lass dich ruhig nieder, säd' de voss, donn sett't he sik inn immenrump (immenswarm). Waren (Walkendorf).

136. Dat wier ok manb'n spass, säd’ de voss, dor hadd he 'n beerboomblatt vor ’ne beer ansehn. Aus Plau.

137. a. Föllt dor keen, denn mach ik se nich, säd' de voss, donn slööch he mit'n Start an'n beerboom. Neustrelitz.
Wenn keen kümmt, will ik ok keen: Waren, aus Schlagsdorf;
wo keen fallen, kann 'k ok keen nähmen: [i]Helpt


137. b. Dee fallen jo nich, secht de voss, un kloppt mit 'n swanz gegen den beerboom. Mehrfach.
Ob wol een föllt: Doberan, aus Wismar.

138. a. Dee wurst mach ik nich, säd' de voss, donn hadd se em to hooch hungen. Helpt.

138. b. Se is mi to krumm, säd’ de voss, dor hüng de wurst an'n balken. Aus Schlagsdorf.

138. c. Se is mi to krumm, ik kann se doch nich fräten, säd’ de voss, as de kreih em de wurst nahmen hadd.
Feldberger Gegend.

139. Dee is mi to olt, säd' de voss, as de hahn up'n boom seet. Büdner in Gresenhorst.

140. a. Ik mach em ok nich, he is mi to olt, hett de voss secht.
De voss is ’n ganzen dach hinner ’n bullen angahn. Middags is
de büdel lang wäßt, abends hett he em uptreckt hatt. Dor hett
he secht: he mücht em ok nich, he wier em to olt. Hallalit.

140. b. Dat kümmt nich ümmer so, as man denkt, hett de voss ok secht.
He wier ’n ganzen dach hinner ’n bullen hergahn, hadd ümmer dacht,
dee süll den büdel verlieren; wenn 't half so keem, wier ik ok tofräden,
hett he meent. Neustreliizer Gegend.

140. c. Denken drücht, säd’ de voss.
He hadd 'n ganzen dach hinner’n bullen angahn un ümmer dacht, he süll 'n büdel verlieren. Aus Boizenburg.

140. d. Denken un meenen bedrücht mennicheenen, hadd de voss ok secht.
He hadd hinner 'n grashalm säten un'n bullen einen büdel bekäken un ümmer luert, he süll affallen. Abends geit de bull mit sinen büdel to huus, oewer den voss hadd de hund wat schäten. Malchower Gegend.

140. e. Ogenmaat drücht, hett de wulf to'n voss secht.
De kohhirer hett höddt un de wulf hett dat sehn, dat den bullen sien büdel morgens ümmer länger ward. Dor denkt he: tööf, dee föllt af, un hungert ’n ganzen dach dor up. Abends as de sünn’ daalgeit, ward de büdel wedder ümmer kruser un lütter, dor hett he to 'n voss secht; vaddermann, ogenmaat drücht
Alter in Gielow.

141. Reisen lüd’ mööt'n nich uphollen, säd' de voss, dor hadd he den hasen nich faat’t krägen. Mehrfach.

142. Goot ding will wiel hebben, säd’ de voss, as de buur em den hohnerstall vor de näs' toslööt. Börgerende.

143. Is doch wat, säd' de voss, dor reet he den hahn ’ne ledder ut 'n start.
Vgl Nr. 226. Aus Pritzier.

144. Bäter wat as gor nicks, hadd de voss secht, hadd an 'n gos'stall lickt. Kuhhirte in Waren.
An'n hohnerwiem: Höfer Nr. 667 („aus Mecklenburg“).

145. Bäter wat as gor nicks, säd' de voss, dor nehm he Möllern sien blind hohn mit. Bauer in Hallalit.

146. Ik kaam bald wedder, säd' de voss, dor hadden se em ut ’t dörp jagt. Höfer Nr. 668.

147. Up 'n wiem dörfst du wol wisen, oewer nich up't hohn, säd' de voss. Höfer Nr. 673.

148. Wer ihrlich dörch de welt will, mööt ’n bäten to stählen, säd’ de voss, donn wier he in 'n hohnerstall. Aus Walsmühlen.

149. Mach sien, as't will, säd' de voss, oewer'n hohn smeckt doch goot. Vgl. Nr. 187. Höfer Nr. 644.

150. Gewunnen, secht de voss, as he den hahn bi de uhren hadd. Neubrandenburger Gegend.

151. Een gahn, säd’ de voss, donn nehm he fuurts twee höhner. Vgl. Nr. 219. Brünckendorf.

152. Mit verlööf, säd' de voss, donn nehm he den buurn dat höhn von 'n hof. Gross-Bäbelin.

153. Ik kann dor nich vor, säd' de voss, dor drööch he'n buurn sien goos wech. Höfer Nr. 643.

154. Is doch goot, wenn een unner dack un fack is, säd’ de voss, dor hadd he sik in'n gos’stall släken. Höfer Nr. 656.

155. Goden dach ok (goden morgen), säd’ de voss, dor keek he in de gos'bucht. Hof-Körkwitx. (Waren.)

156. Dat is ’ne schöne insicht, säd’ de voss, dor keek he in 'n gosstall. Vgl. Nr. 175 und 186. Mestlin.

157. Minetwägen kann de buur sien gös' inn brook jagen, säd* de voss, iK frät keen gras. Aus Kalkhorst.
Minetwägen koenen ji ümmer gös' höden in 'n busch . . . : Ganzlin; ji koenen de gös’ ümmer na de heid' rin driben: Neustrelitz; miens muuls halben koenen de gös’ in't holt gahn: Ribnitzer Gegend.

158. a. Sünd rädensoorten (dat 's man so 'n sech, so n lüd’ räd’, so'n droensnack, dat is nich wohr), säd’ de voss, se nähmen mi doch nich to'n gos'höder. Allgemein.

158. b. Se warden mi nich to ’n gos'höder nähmen, säd’ de voss, gras wüsst ik nooch.
Aus Mirow und Lübtheen.

159. Dat is de goos ganz recht, worum is se nich bi dag’ na huus gahn, säd' de voss, dor beet he ehr ’n kopp af. Aus Plau. Bargeshagen.

160. Nimm ’t nich oewel, säd’ de voss, dor hadd he de goos bi de wickel. Aus Rostock.

161. Strafe muss sein, säd' de voss, donn beet he de aant den kopp af. [i]Helpt.


162. Verfier di nich, säd’ de voss, dor sprüng he up ’n hahn (dor seet he 'n hahn up’n puckel, dor leep he up’t höhn in, dor sprüng he den hasen up'n kopp).
Vgl. Nr. 213 und 236. Allgemein.

163. Kumm hääschen, willn danzen, säd' de voss to 'n hasen, donn freet he em up. Zehna.

164. Nicks as muul, säd' de voss, dor slöök he'ne nachtigall oewer. Vgl. Nr. 250. Parchim.

165. Olt mach ik se nich, säd' de voss, dor fratt he 'ne jung zäg up. Hofer Nr. 670.

166. Snacken ded’st du goot, oewer wisen as'n schelm, hett de voss ok secht. Vielfach.

167. Ihrst haddst du mi, nu heff ik di, säd’ de voss, dor beet he den Jäger in ’n noors. Schneider in Pamprin.

168. Vor de rust't flint wohrt juuch, säd' de voss to sien kinner, vor de blank bruukt ji nich bang' to sien. Von einem Rostocker.

169. Maak di doch keen ümstänn', säd' de voss, as de teckel bi em in 't rühr krööp. Aus Neukloster.

170. Ik fläut di wat, säd’ de voss, donn tröck he'n stiert mank de been un kneep ut. Aus Lübtheen.

171. Ik treck, säd’ de voss, donn wiren em de hunn’ uppe hacken. Vgl. Nr. 282.
Derboeck, Spledder un Spöhn, Berlin o. J., B. II S. 170.


172. Ok all wedder dor, säd’ de voss to 'n swinägel, dor lepen se weddbahn.
Vgl. Nr. 212 a. Höfer Nr. 652.

173. a. Hu vaddermann, wat't buten wol vör wäder is, hett de voss to ’n wulf secht, hett hinner 'n mardelhalm säten. Alte Tagelöhnerwitwe in Gross-Gievitz.

173. b. Wat't up 'n rumen wol vör wäder is, säd’ de voss, dor seet he hinner ’n neddelbusch (strohhalm).
Wittenburg. (Schlagsdorf.)
Wo 't buten wol hus't: Dobbertin; hier is 't bäter as buten: [i]Kisserow.

173. c. Wo den'n minschen wol to mod' is, dee buten sitt, säd' de voss, un seet achter 'n windhalm (achter de äg’tähn). Höfer Nr. 657.

173. d. Wol den 'n, dee ünner dack sitt, säd' de voss, dor seet he ünner 'ne äg??. Müritz.

173. e. Is goot, dat ik in'n drögen sitt, säd’ de voss, hadd achter 'n meddelhalm säten. Kuhhirte in Waren.

173. f. Half busch, half rock, hadd de voss secht, hadd sik mit 'n noors achter ’n diestelbusch stellt. Büdner in Brunshaupten.

173. g. Half rock, half stock, half oewerwind, säd' de voss, donn seet he achter ’n mardelhalm. Redefin.
Is gliek ’n rock warmer . . . : [i]Wismar. Vgl. Nr. 193.


174. a. Wo de welt up un daal geit, hadd de voss secht, dor hadd he up'n pumpenswängel säten. Barlin.

174. b. Ümmer up un daal, säd' de voss, un seet up'n sootswängel. Langen-Trechow.

174. c. So gei’t in de welt, bald ünner, bald baben, säd' de voss, as he up’n sootswängel seet. Alter Zimmermeister in Klüz.

175. Dat is ’ne deepe insicht, säd' de voss, dor keek he in 'n soot. Vgl. Nr. 156. Mehrfach.

176. Awwesselung mööt sien, säd' de voss, un streek sinen swanz gälgröön an. Grammow.


177. Wer lang hett, lett lang hängen, secht de voss, un bind't sik 'ne latt an ’n swanz.
Vgl Nr. 134. Aus Friedland.

178. Dat lang’ enn’ is hinnen, säd' de voss, donn red' he uppe schüpp. Leussow.

179. a. Is wat groots, säd' de voss, dor leech he in't höhnernest. Vgl. Nr. 200 und 247. Arbeiterfrau in Waren.

179. b. Kleinigkeit, säd’ de voss, as de esel in de weeg’ leech. Aus Boixenburg.

180. Dat 's 'ne angst, säd’ de voss, as he inne weeg’ leech, un de gängel güngen em oewer 'n Start. Mädchen in Waren.

181. Gedahne arbeit is goot rohgen, säd' de voss, dor wischt he sik ihrst 'n noors un naher scheet he. Soldat in Rostock.

182. a. Wo rook is, is ok tüür, secht de voss, un schitt up 't ies. Mehrfach.

182. b. Wo füür is, mööt ok rook sien, säd’ de voss, as he up't ies kackt hadd un dat hinner sik roken, sehch. Klockenhagen.

182. c. Dit sall'n füürken warden, hadd de voss secht, dor hadd he up 't ies kackt. Von einem Poppendorfer.
Kann noch ’n groot füür warden: Parchimer Gegend.

182. d. Kann noch ’n füürwark warden, säd’ de voss, donn kackt he up 't ies un smeet ris’ up, as he sehch, dat 't dampt. Bocksee.
Der germeine Fuchs (Vulpes vulgaris)

Der germeine Fuchs (Vulpes vulgaris)

Der Korsack (lebt von der Wolga bis zum Baikalsee)

Der Korsack (lebt von der Wolga bis zum Baikalsee)

Fuchs

Fuchs

Hase

Hase

Wüstenfüchse

Wüstenfüchse

Hahn, Henne, Küken

Hahn, Henne, Küken

Wildente

Wildente

Stockente

Stockente

Feldhase

Feldhase

Hasenfamilie im Felde

Hasenfamilie im Felde

alle Kapitel sehen