Bock (Buck) und Esel 201. bis 208.

201. Dat smeckt, säd' de buck, lickt de zäg' an't huurn.
Bauer in Wilmshagen.

202. Dat blifft in de fründschaft, säd’ de zägenbuck, donn freet he den snider den kohl af. Hohen-Wangelin.


203. Wat räd't de minsch nich, wenn he in ’n drunk is, hett de zägenbuck ok secht, as de wulf achter em stahn hett.
Mehrfach

204. Hart gegen hart, secht de buck, dor stött he mit 'n kopp gegen de hawerkist. Schiller Heft III S. 9.

205. a. Dat höllt hart, säd' de buck, dor süll he lammen.
Allgemein.

205. b. Dat höllt hart, säd' de bier, donn süll he farken krigen.
Wredenhagen.

206. Wo ihr utgeit, geit ok ihr wedder in, hadd de soeg' secht, donn hadd s’ sik vor ’n swienskoetel neig't. Redefin.

207. Dat is muul as salaat, secht de esel, as he diesteln fratt.
In Karl Schiller's Nachlass.

208. Ihrst kaam ik, secht de esel. Aus Mirow.