De häister un de willen duben

Autor: Wilhelm Busch (1832-1908), Erscheinungsjahr: 1910
Themenbereiche
Bi Fürst Erenst siner tît, ans dat swîn Dirk häite un de käo Barteld, do könne de häister dat beste näist bäon. Do käimen de willen duben na öne hen un säen: „Nawer, will ji nich säo gäot wäsen un üsch 1) dat ôk lehren wo ji dat maoket?“ „Jao, säe de häister, worümme dat nich; awerst wat giäwe ji mi?“ „Die bunte kuh, die bunte kuh, die bunte kuh!“ säen de willen duben. Den häister was dat recht, un häi flog mêe. Ans häi nu de ersten sprikker te hôp elegt harre, do mênen de willen duben, säi können dat nu ôk all sülbenst un säen: „Nawer, gaet nu man weer hen, wi willt et nu woll sülbenst fertig maoken.“ De häister läit sik dat nich twäimaol seggen, namm sine bunte käo un flog weg. – Do nu de willen duben awerst sülbenst täo bäon anföngen, do käimen se man jümmer säo wit, ans de häister et säi ewiset harre. Do föngen se an täo schräin 2) un räipen: „Die bunte kuh, die bunte kuh, die bunte kuh!“ un mênen, de häister schölle 3) de bunte käo weer herut giäwen; awerst de häister was mit der käo wäge un blêw wäge.

Darümme küent de willen duben ôk vandage noch näin orntliket näist bäon un räopet noch jümmer: „Die bunte kuh, die bunte kuh, die bunte kuh!“ bet up düssen dag. Un däi mi düsse geschichte 4) vertellt hat, mit däne hebbe ek sülbenst ekört.
1) In allen plattdeutschen Stücken ist sch mit westfälischer Aussprache = s–ch oder s–k zu sprechen. W.B.
2) In allen plattdeutschen Stücken ist sch mit westfälischer Aussprache = s–ch oder s–k zu sprechen. W.B.
3) In allen plattdeutschen Stücken ist sch mit westfälischer Aussprache = s–ch oder s–k zu sprechen. W.B.
4) In allen plattdeutschen Stücken ist sch mit westfälischer Aussprache = s–ch oder s–k zu sprechen. W.B.